Leverings- og forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser

1. Anvendelse: Nærværende betingelser er gældende for alle kunder, der benytter enhver form for service eller et af de produkter, MicroNet, Vangeboled 6, 2840 Holte tilbyder.

2. Abonnement: I den abonnementsaftale, kunden tilsendes, er beskrevet, hvad aftalen indeholder. For at se en detaljeret oversigt over de enkelte produkter henvises til MicroNets hjemmeside, der findes på Internetadressen http://www.micronet.dk.

2.1 Abonnementets varighed: Abonnementet løber ifølge abonnementsaftalen og en evt. opsigelse skal ske skriftligt. Abonnementet faktureres i henhold til den til enhver tid gældende pris.

2.2 Automatisk opgradering af abonnement: I tilfælde, hvor det registreres, at kunden har flere e-mail konti, større web- eller datamængde, end det er aftalt i abonnementsaftalen, har MicroNet ret til at kontakte kunden for evt. at regulere aftalen, således kunden bliver faktureret for de ressourcer, der bruges.

3. Indgåelse: Ved tilmelding forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mail adresse, hvis en sådan haves. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer. MicroNet forpligter sig til at behandle oplysninger om kunden fortroligt. MicroNet forbeholder sig retten til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker. MicroNet er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

4. Opsigelse: En abonnementsperiode løber, hvis ikke andet er specificeret, i 12 måneder. Abonnementer kan kun opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode. Såfremt kunden ikke skriftligt opsiger sit abonnement ved udløbet af en abonnementsperiode, gentegnes dette automatisk med samme vilkår som det oprindeligt indgåede abonnement. Foretager MicroNet væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med én måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Fra MicroNets side kan abonnementet til enhver tid opsiges med 1 måneds varsel. Eventuel refusion af forudbetalte beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt.

5. Kundens erstatningsansvar: Ved misligholdelse af abonnementet er kunden erstatningspligtig overfor MicroNet efter dansk rets almindelige regler herom.

6. Adresseændringer og lign.: Såfremt kunden flytter eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden give MicroNet skriftlig besked herom, enten via brev eller e-mail.

7. Ansvarsfraskrivelse
7.1 Drift: MicroNets erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet. MicroNet er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som groft, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, skader forårsaget af virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab.

For kunder, der har egen server (co-location) placeret hos MicroNet, herunder ejede servere, samt (lejede) virtuelle servere, er kunden som udgangspunkt selv ansvarlig for driften, med mindre andet er aftalt med MicroNet. Kundeservere inkluderer som udgangspunkt IKKE backup. Kunden er selv ansvarlig for backup af serveren. Der kan aftales daglig, ugentlig eller månedlig backup aftale med MicroNet.
Kunden er selv ansvarlig for løbende sikkerhedsopdatering af serveren – medmindre det er aftalt, at MicroNet forestår dette.

7.2 Forsinkelse: MicroNet fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

7.3 Produktansvar: I forbrugerforhold ifalder MicroNets ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at MicroNet ikke ifalder ansvar for driftstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er MicroNet ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. MicroNet er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens hjemmeside.

7.4 Force majeure: MicroNet fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.

7.5 Ansvar: Kundens brug af et MicroNet abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar. MicroNet påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via internet. MicroNet kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte -, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på internettet. MicroNet kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på internettet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos MicroNet eller force majeure, herunder også strejke og lockout. MicroNet påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementet og hertil knyttede ydelser. MicroNet påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internet og brug af betalingssystemer tilknyttet internettet.

7.6 Domæneansvar: MicroNet er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i DNS-opsætning hos andre leverandører eller udbydere.

8. Varsling af ændringer: MicroNet kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet. Er en e-mail adresse ikke oplyst, pålægges det kunden at følge de nyheder, der listes på MicroNets hjemmeside. MicroNet kan ændre aftalen med varsel på en måned. Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. MicroNet kan ophøre med at tilbyde sine ydelser med 3 måneders varsel til en måneds udgang. MicroNet kan overdrage den tekniske drift af sine ydelser til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden.

8.1 Ændring af kundevilkår: MicroNets kundevilkår kan af MicroNet ændres med et varsel på 30 dage med virkning fra den første i en måned. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved almindelig dansk domstol.

9. Priser og betalingsbetingelser: Abonnementer forudbetales løbende for 12, 24 eller 36 måneder ad gangen. Alle andre ydelser betales netto 8 dage. MicroNet forbeholder sig retten til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support og service. Dette sker dog aldrig uden kundens accept. De til enhver tid gældende priser kan ses på MicroNets website på internetadressen www.micronet.dk. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der betales renter i henhold til renteloven med diskontoen + 5 % p.a. fra forfaldsdagen. Der opkræves rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Der afsendes tre rykkere med minimum 14 dages mellemrum, før sagen overgives til inkasso. Overgivelse til inkasso medfører nedlukning af kundens abonnement og/eller services hos MicroNet. Såfremt betaling med frigørende virkning har fundet sted, kan abonnementet eventuelt genåbnes mod et gebyr på kr. 200,00. Der tages forbehold for prisændringer, taste- og trykfejl. Alle oplyste priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet.

10. MicroNet yder 1 års garanti for fejl og mangler. På rene software-produkter ydes 3 måneders garanti. Køber betaler fragt til MicroNet og MicroNet betaler fragten retur til køber. Efter udløbet af garantiperioden bortfalder ethvert mangelsansvar.

11. Etiske regler: Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Opdager MicroNet børnepornografisk materiale, fører det til omgående politianmeldelse. Ved misbrug, herunder ved uetisk opførsel på nettet, vil server-adgangen blive spærret. Misbrug herefter vil uden yderligere varsel medføre ophævelse af tjenesten for domænet. Genåbning sker først, når MicroNet har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. MicroNet er berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af Internettet. Spam anses ligeledes som misbrug af abonnementet.

12. I forbindelse med planlagt driftsstop underrettes kunder direkte om dette, det er således kundens ansvar at underrette eventuelle slutbrugere. Informationen sendes via e-mail til den e-mail adresse, MicroNet har registreret for kunden. Planlagt driftstop udsendes normalt 7 arbejdsdage, men der kan være tilfælde, hvor dette ikke er muligt.

Så vidt som muligt lægges driftsstop uden for normal arbejdstid. Der kan dog forekomme situationer, hvor dette ikke er muligt. Planlagt driftstop medregnes ikke som negativ oppetid, hvis varsel er sket 2 arbejdsdage før stoppet.

 

MicroNet Søllerød 2020.